Ochrona środowiska

Usuwanie drzew
i krzewów

W przypadku chęci usunięcia drzew lub krzewów zgodnie z obowiązującymi przepisami są Państwo zobligowani złożyć stosowny dokument w zależności od faktu jest gdzie zlokalizowane.

Więcej..

Sterylizacja
zwierząt

Gmina Grodzisk Mazowiecki zachęca do skorzystania z dotacji do zabiegu sterylizacji zwierząt domowych. W ramach dotacji można ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.

Więcej..

Dotacje na piece gazowe lub elektryczne

Gmina Grodzisk Mazowiecki zaprasza do skorzystania z dotacji polegającej na wymianie z pieca węglowego na gazowy lub elektryczny. Program działa od 6 grudnia 2016 r.

Więcej..

Teren Gminy Grodzisk Mazowiecki jest generalnie równinny, przecięty dolinami trzech niedużych rzek: Rokitnicy, Rokicianki i Mrownej, które płyną z południa na północ - zgodnie z nachyleniem powierzchni. Najwyżej położony punkt gminy znajduje się w okolicach wsi Marynin (143,8 m n.p.m.), a najniższy w korycie rzeki Rokitnicy, koło wsi Żuków (88,6 m n.p.m.). Pod względem krajobrazowym gminę możemy podzielić na dwie części.

Część północna użytkowana jest głównie rolniczo i przemysłowo. Brak jest na tym obszarze większych skupisk leśnych, ale za to obficie występują stawy powstałe w dawnych wyrobiskach glinianych (Natolin, Chrzanów, Kraśnicza Wola) z typową roślinnością szuwarową.

Południowa część gminy to tereny idealne pod budownictwo mieszkaniowe. Malowniczy, typowo mazowiecki krajobraz, urozmaicają niewielkie kompleksy leśne w okolicach wsi Mościska, Marynin i Książenice. Są to głównie lasy mieszane sosnowo-dębowe.

Kilka dobrze zachowanych starych parków z bogatym drzewostanem i pomnikowymi okazami drzew możemy znaleźć zarówno na terenie miasta (Park Skarbków oraz park otaczający willę "Kaprys") jak i we wsiach: Chlebnia, Kłudzienko, Kozery, Kraśnicza Wola, Książenice, Stare Kłudno.

Ilość pomników przyrody i ich różnorodność w gminie Grodzisk Mazowiecki jest większa niż w pozostałych gminach Mazowsza. Należy do nich m.in. najwyższe drzewo gminy znajdujące się w parku zabytkowym we wsi Chlebnia - wiąz szypułkowy o wysokości 35 m i obwodzie pnia 3,9 m. Za pomnik przyrody uznane zostało również najgrubsze drzewo gminy - wierzba biała o obwodzie pnia 6,5 m i wysokości 28 m rosnąca w paku zabytkowym we wsi Kozery.

Zaledwie 18 km na północ od Grodziska Mazowieckiego znajduje się Kampinoski Park Narodowy - jedyny tak duży kompleks leśny położony w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy. Natomiast na terenie gminy największą wartość, jako ostoja rzadkich gatunków flory i fauny, mają stawy we wsi Kraśnicza Wola, a także doliny rzek.

1506 ha południowej części gminy wchodzi w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Można tu często spotkać sarny, dziki, kuny i zające, a także różne gatunki ptaków drapieżnych (jastrzębie, sokoły, krogulce i sowy) oraz ptaków wodnych (żurawie, łabędzie i perkozy). Obecnie trwają starania, aby w celu lepszej ochrony tego wyjątkowego rejonu, na terenie powiatu grodziskiego utworzyć Park Krajobrazowy "Ziemia Chełmońskiego".

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE
GMINY GRODZISK MAZOWIECKI OD 1 STYCZNIA 2019 R.

SZANOWNI MIESZKAŃCY,
Informujemy, że już od 1 stycznia 2019 roku na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki obowiązują zasady selektywnej zbiórki odpadów wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów ( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2028 ), którym Sejm wprowadził jednakowe zasady segregacji w całym kraju. W celu dostosowania się do powyższy przepisów Rada Miejska w Grodzisku Mazowiecki w dniu 31 stycznia 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki, której zapisy dotyczące nowych zasad segregacji weszły w życie od 1 stycznia 2019 r. Należy również podkreślić, że obowiązek prowadzenia segregacji odpadów będzie obowiązywał wszystkich Mieszkańców Gminy od 1 lipca 2020 roku.

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY?

Odpady segregowane należy gromadzić w workach o odpowiednich kolorach i oznakowanych zgodnie z wzorem:

 • SZKŁO - worek ZIELONY,
 • PAPIER - worek NIEBIESKI,
 • TWORZYWA SZTUCZNE I METALE - worek ŻÓŁTY,
 • BIOODPADY - worek BRĄZOWY,
 • ZMIESZANE (niesegregowane) ODPADY KOMUNALNE - należy gromadzić w pojemniku.

ZOBACZ JAK SORTOWAĆ ŚMIECI

Częstotliwość odbioru odpadów dla zabudowy jednorodzinnej zgodnie z harmonogramem:

 • odpady segregowane i zmieszane - raz na 2 tygodnie,
 • odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku (na dwa dni wcześniej należy zgłosić firmie odbierającej odpady),
 • zużyty sprzęt AGD i RTV - raz na kwartał (na dwa dni wcześniej należy zgłosić firmie odbierającej odpady),

UWAGA! Gmina wyposaża jednorazowo właścicieli nieruchomości zabudowy jednorodzinnej w pakiet startowy worków do selektywnego zbierania odpadów: szkło (worek koloru zielonego) - 2 sztuki, papier (worek koloru niebieskiego) - 2 sztuki, odpady metali i tworzyw sztucznych (worek koloru żółtego) - 5 sztuk, bioodpady (worek koloru brązowego) - 5 sztuk. Dodatkowo po każdym odbiorze firma odbierająca odpady wyposaża właścicieli nieruchomości w każdy rodzaj worka , w ilości równej workom odebranym z odpadami, nie większej niż określona w pakiecie startowym.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych będą dostarczane do mieszkańców w formie ulotki, a także są opublikowane na stronie internetowej https://ochronasrodowiska.grodzisk.pl/harmonogram-smieci/.

W przypadku nieodebrania przez firmę odpadów komunalnych w wyznaczonym terminie (zgodnie z harmonogramem odbioru) należy zgłosić reklamację do:

 • Firmy Jarper zajmującej się wywozem odpadów, tel. (22) 756 10 66 lub (22) 756 16 66,
 • Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim - Wydział Gospodarki Odpadami, (22) 755 55 34 wew. 260-265.

UWAGA! W przypadku zmiany firmy odbierającej odpady lub zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, właściciele nieruchomości nie są zobowiązani do ponownego składania deklaracji.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składamy wówczas, gdy na nieruchomości zamieszkał pierwszy mieszkaniec (w terminie 14 dni) oraz w przypadku zmiany danych lub ilości osób zamieszkujących posesję (korekta deklaracji).
Druki deklaracji są dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 32a, w Wydziale Gospodarki Odpadami, ul. Montwiłła 38 lok. 6-7 lub na stronie ochronasrodowiska.grodzisk.pl.

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami: bezgotówkowo na wyznaczony rachunek bankowy Gminy Grodzisk Mazowiecki, gotówkowo w kasie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim lub w kasie Wydziału Gospodarki Odpadami – pawilon nr 6 na Targowisku Miejskim przy ul. Montwiłła 38 lok. 6. Opłaty należy dokonywać miesięcznie bez wezwania, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy np. opłata za styczeń do 15 lutego. Wpłat można również dokonywać z góry za kilka miesięcy lub za cały rok, na podany nr konta lub w kasie urzędu, w tytule wpisując: imię i nazwisko, adres nieruchomości, opłata za odpady oraz jakich miesięcy płatność dotyczy, np. Jan Kowalski, ul. Projektowana 1, opłata za odpady, płatność za styczeń - luty 2019.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać:

 • na rachunek bankowy: Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
  Nr rachunku: 49 1240 1037 1111 0010 5107 9773,
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 32a
  Godziny otwarcia kasy:
  poniedziałek: 8:00- 14:00,
  wtorek-czwartek: gotówka: 8:00- 14:00,
  piątek: 8:00- 13:00,
 • w kasie nr 3 na Targowisku Miejskim w Grodzisku Mazowieckim, ul Montwiłła 38 lok. 6
  Godziny otwarcia kasy:
  poniedziałek: gotówka: 9:00-14:00, wpłaty bezgotówkowe: 9:00-16:30
  wtorek: gotówka: 8:00-13:30, wpłaty bezgotówkowe: 8:00-15:30
  środa: gotówka: 8:00-13:00, wpłaty bezgotówkowe: 8:00-15:30
  czwartek: gotówka: 8:00-13:30, wpłaty bezgotówkowe: 8:00-15:30
  piątek: gotówka: 8:00-12:30, wpłaty bezgotówkowe: 8:00-14:30

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

PSZOK funkcjonuje na terenie byłej kompostowni odpadów: Chrzanów Duży 15A, tel. 22 724 13 84. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00, w soboty 7.00-14.00.
Przyjmuje nieodpłatnie takie odpady komunalne jak:

 • odpady segregowane (papier, tektura, plastik, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe),
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt RTV i AGD,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości do 250 kg rocznie,
 • zużyte opony w ilości 4 sztuk rocznie (za wyjątkiem opon samochodów ciężarowych i maszyn),
 • odpady remontowo-budowlane w ilości do 300 kg lub 1 m3 objętości rocznie (nie zawierające gruzu)
 • gruz budowlany w ilości do 750 kg rocznie,
 • bioodpady,
 • chemikalia,
 • tekstylia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Przeterminowane leki należy wrzucać do pojemników ustawionych w aptekach na terenie gminy.

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Grodzisk Mazowiecki określa Uchwała Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim Nr 224 /2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Grodzisk Mazowiecki (http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=13664)

Po przekroczeniu limitów odpadów Gmina Grodzisk Mazowiecki pobierać będzie wynagrodzenie w oparciu o ceny określone w Uchwale Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim Nr 276/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2020&poz=1887):

 1. za każdy 1 kg mebli i odpadów wielkogabarytowych – 2,0 zł
 2. za każdą zużytą oponę (za wyjątkiem opon z samochodów ciężarowych i maszyn) – 15 zł;
 3. za każdy 1 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych, nie zawierających gruzu – 1,2 zł;
 4. za każdy 1 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących gruz budowlany –1,2 zł

Wskazane ceny zawierają odpowiednią stawkę VAT.

Przeterminowane leki należy wrzucać do pojemników ustawionych w aptekach na terenie gminy.

W przypadku braku odbioru odpadów przez firmę Jarper – upewnij się że złożyłeś deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, jeżeli tak złóż reklamację:

 • podaj rodzaj odpadów jakie nie zostały odebrane (zmieszane odpady komunalne /selektywne)
 • adres nieruchomości: miejscowość, nr domu, nr lokalu i telefon kontaktowy
 • taki adres nieruchomości będzie obsługiwany zgodnie z harmonogramem w następnym terminie wywozu danej frakcji.

REKLAMACJA

Reklamację można zgłosić do:

 1.  Firmy JARPER tel. (22) 756-10-66, 22/756-16-66, e-mail: jarper@jarper.pl.
 2.  Wydziału Gospodarki Odpadami tel. (22) 755-55-34 wew.260-265, e-mail: wgo@grodzisk.pl, reklamacja.odpady@grodzisk.pl

 

STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 329/2020 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 czerwica 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, została ustalona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – obowiązująca od 1 sierpnia 2020 r. Jest to 29 zł od osoby miesięcznie.

Uchwalono również zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 3 zł miesięcznej opłaty od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Od 1 lipca 2020 r. na terenie Gminy został wprowadzony obowiązek segregowania odpadów. Za niesegregowanie odpadów lub błędne segregowanie właściciele będą ponosili tzw. „opłatę podwyższoną”, która będzie wynosić dwukrotność opłaty podstawowej 2 x 29 zł = 58,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

UWAGA!

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim dla rodzin wielodzietnych (posiadających kartę Dużej Rodziny 3+ lub 4+) została przewidziana ulga w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • 25% zniżki w przypadku rodzin mających na utrzymaniu troje dzieci
 • 50% zniżki w przypadku rodzin mających na utrzymaniu czworo i więcej dzieci.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest rodzicom bezterminowo.

Jednocześnie apelujemy do mieszkańców o oznakowanie domów numerami porządkowymi, gdyż pracownicy firmy świadczącej odbiór odpadów mają problem ze zlokalizowaniem posesji i mogą nie odebrać odpadów. W przypadku braku numeru na posesji reklamacja nie zostanie uznana.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy z jakiejś przyczyny jeszcze nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami proszeni są o jak najszybsze jej złożenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim lub w Wydziale Gospodarki Odpadami przy ul. Montwiłła 38 lok. 6.

Przedstawione zasady funkcjonowania systemy gospodarowania odpadami dotyczą mieszkańców zabudowy jednorodzinnej.

Zasady segregacji odpadów

harmonogram wywozu śmieci

POZOSTAŁE DOKUMENTY

Od kiedy zacznie obowiązywać nowy sposób odbioru odpadów i przejęcie obowiązków przez Gminę?
Nowy system gospodarki odpadami będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2013 roku.

Czy nowe regulacje dotyczą wszystkich posesji na terenie gminy?
Nie. Wprowadzane zmiany dotyczą tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Co należy zrobić w sytuacji, gdy na posesji znajduje się również własna działalność gospodarcza?

Ponieważ wprowadzane zmiany dotyczą tylko nieruchomości zamieszkałych, znajdująca się na posesji firma musi mieć podpisaną umowę z firmą wywożącą odpady komunalne, niezależnie od tego, że od części zamieszkałej odpady zabierze firma jaką w drodze przetargu wyłoni Gmina.

Co należy zrobić z obecną umową?
Mieszkańcy powinni rozwiązać umowy zawarte z dotychczasowym przedsiębiorcą świadczącym usługi odbioru odpadów komunalnych, tak aby przestała obowiązywać z dniem 30 czerwca 2013 roku. Obowiązek ten nie dotyczy umów zawartych z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o. o, ul. Sportowa 29. Należy zatem przeanalizować umowę zawartą z przedsiębiorcą, ponieważ różne firmy mają różne terminy rozwiązywania umów, i zgodnie z zawartymi  tam zapisami wypowiedzieć ją we właściwym czasie. Część firm samodzielnie, bez ruchu ze strony mieszkańców rozwiązuje umowy, bądź informuje ich o fakcie o wygaśnięciu umowy z dniem 30 czerwca 2013 r.

Jaka jest metoda naliczania opłaty?
Na terenie naszej gminy opłata będzie zależna od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Co będzie podstawą do wnoszenia opłaty?
Deklaracja wypełniona przez właściciela nieruchomości.

Jakie będą stawki opłat za odbiór odpadów?
Na chwilę obecną rada Gminy podjęła uchwałę, w której określono stawki opłat w wysokości 12 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny oraz 20,00 zł brutto miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny. Po rozstrzygnięciu przetargu i poznaniu faktycznych kosztów gospodarowania odpadami możliwa jest zmiana wysokości w/w stawek.

W jaki sposób będzie regulowana opłata za gospodarowanie odpadami?
Wyliczoną opłatę za gospodarowanie odpadami i wpisaną w deklarację, należy uiszczać w kasie lub na rachunek bankowy urzędu do 15 każdego miesiąca. Pierwszą wpłatę będzie trzeba uregulować do dnia 15 sierpnia 2013 r.

Gdzie znajdę deklarację i do kiedy mam ją złożyć?
Deklarację można pobrać ze strony www.grodzisk.pl, a ponadto będziemy starali się aby wszyscy mieszkańcy otrzymali deklarację bezpośrednio do skrzynki. Dodatkowo będzie można ją zabrać z urzędu.

Do kiedy należy złożyć deklarację?
Wypełnioną deklarację należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim do dnia 15 maja 2013 roku.

Czy pozostaną pojemniki do selektywnej zbiórki ustawione na terenie gminy?
Nie. W nowym systemie odbiór odpadów segregowanych odbywał się będzie u źródła – czyli z przed posesji.

Kto będzie odbierał odpady?
W nowym systemie odbiorem odpadów będzie się zajmowała firma wyłoniona w drodze przetargu ogłoszonego przez gminę.

Czy warto segregować odpady?
Tak. Mieszkańcy, którzy podejmą się trudu segregując odpady będą to robić z korzyścią zarówno dla środowiska jak i dla siebie, ponieważ za selektywną zbiórkę ustalona jest niższa opłata a worki gmina przekazuje właścicielom nieodpłatnie

Jak wygląda sprawa pojemników i worków na odpady?
Pojemniki na odpady zmieszane są po stronie właściciela nieruchomości, natomiast worki na odpady selektywnie zbierane dostarczy firma zajmująca się odbiorem odpadów.

W jaki sposób będzie wyglądała segregacja odpadów?
Odpady należy posegregować na trzy frakcje: szkło, frakcja surowcowa, oraz reszta tzw. odpady zmieszane pozostałe po segregacji.
Do worka/pojemnika na szkło należy wrzucać szkło białe i kolorowe bez nakrętek.
Frakcja surowcowa to papier, metal, plastik, opakowania wielomateriałowe.
Odpady zmieszane czyli to co zostanie z odpadów po wydzieleniu z nich powyższych grup odpadów. Generalnie jak nie wiemy gdzie umieścić dany odpad to należy go wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

Jaka będzie częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych i posegregowanych?
W przypadku mieszkańców domów jednorodzinnych:
Odpady zmieszane raz na dwa tygodnie.
Odpady posegregowane raz na miesiąc.

W przypadku mieszkańców zabudowy wielolokalowej czyli tzw. bloków:
Odpady zmieszane nie rzadziej niż 2 razy na tydzień, a w przypadku mieszkańców Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie rzadziej niż 5 razy w tygodniu,
Odpady posegregowane nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu

Czy ktoś będzie kontrolował czy odpady są faktycznie segregowane zgodnie z deklaracją?
Tak. Firma, która wygra przetarg i będzie wywozić odpady z terenu gminy zobowiązana będzie do informowania gminy o nieprawidłowościach w tym zakresie.

Co będzie w przypadku, jeżeli właściciel nieruchomości zadeklaruje, że będzie segregował odpady, a nie będzie tego robić?
Z uwagi na fakt, że opłata za odpady segregowane będzie niższa, natomiast za odpady niesegregowane wyższa, w przypadku stwierdzenia, że odpady nie są segregowane, zostanie wydana decyzja administracyjna o nałożeniu na właściciela nieruchomości wyższej opłaty.

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Niepotrzebne urządzenia mieszkańcy mają możliwość zawieść do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym na terenie byłej kompostowni odpadów Chrzanów Duży 15A, tel. 22 724 13 84. Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00, w soboty w godz. 7.00-14.00. Ponadto istnieje możliwość odbioru zużytego sprzętu AGD i RTV przez specjalistyczną firmę sprzed posesji raz na kwartał w wyznaczonym w harmonogramie terminie. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić na co najmniej dwa dni przed wyznaczonym terminem pod nr tel. 514 996 943 wszystkie kategorie odpadów (plik PDF - 28,20 KB).

KONSUMENCIE PRZESTRZEGAJ PRAWA!

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) z dnia 29 lipca 2005 oraz z dnia 13 września 1996 r. ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach konsument:

 • Zobowiązany jest oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierającemu taki sprzęt. (art. 35 ustawy ZSEE)
 • Nie może wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. (art. 36 ustawy ZSEE)
 • Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie przeznaczonym (np. wyrzucenie do śmietnika, wystawienie przed blok czy porzucenie w lesie) grozi kara grzywny od 20 do 5 000 zł. (art. 74 ustawy ZSEE)
 • Od 1 lipca 2006 r. konsument ma prawo do nieodpłatnego oddania swojego zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego w sklepie, który przyjmuje zużyty sprzęt w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt na zasadzie "1 za 1", czyli lodówka za lodówkę, telewizor za telewizor, suszarka do włosów za suszarkę, świetlówka za świetlówkę itp. (art. 42 ust. 1 ustawy ZSEE)
 • Konsument ma prawo nieodpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w punkcie zbierania. (art. 37 pkt 2 w związku z art. 35 ustawy ZSEE)
 • Konsument od 1 października 2006 roku może zapoznać się z informacją obejmującą adresy punktów zbierania zużytego sprzętu działających na terenie danej gminy, która to informacja winna być zamieszczana przez gminę na stronie internetowej oraz winna być podawana do wiadomości w inny zwyczajowo przyjęty sposób np. w gablotach informacyjnych. (art. 3 ust. 2 pkt. 6a ustawy UCiPwG)

 

W TROSCE O ŚRODOWISKO NATURALNE!

W urządzeniach elektrycznych i elektronicznych znajduje się wiele składników i substancji chemicznych umożliwiających im skuteczne działanie. Należy jednak pamiętać, że zepsute, porzucone na wysypisku, lub w miejscu do tego nie przeznaczonym urządzenia ulegają rozpadowi i zaczynają wydzielać substancje szkodliwe dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Sprawdź, jakie substancje szkodliwe mogą być zawarte w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE)! (plik PDF - 27,40 KB)

Teren Gminy Grodzisk Mazowiecki jest generalnie równinny, przecięty dolinami trzech niedużych rzek: Rokitnicy, Rokicianki i Mrownej, które płyną z południa na północ - zgodnie z nachyleniem powierzchni. Najwyżej położony punkt gminy znajduje się w okolicach wsi Marynin (143,8 m n.p.m.), a najniższy w korycie rzeki Rokitnicy, koło wsi Żuków (88,6 m n.p.m.). Pod względem krajobrazowym gminę możemy podzielić na dwie części.

Część północna użytkowana jest głównie rolniczo i przemysłowo. Brak jest na tym obszarze większych skupisk leśnych, ale za to obficie występują stawy powstałe w dawnych wyrobiskach glinianych (Natolin, Chrzanów, Kraśnicza Wola) z typową roślinnością szuwarową.

Południowa część gminy to tereny idealne pod budownictwo mieszkaniowe. Malowniczy, typowo mazowiecki krajobraz, urozmaicają niewielkie kompleksy leśne w okolicach wsi Mościska, Marynin i Książenice. Są to głównie lasy mieszane sosnowo-dębowe.

Kilka dobrze zachowanych starych parków z bogatym drzewostanem i pomnikowymi okazami drzew możemy znaleźć zarówno na terenie miasta (Park Skarbków oraz park otaczający willę "Kaprys") jak i we wsiach: Chlebnia, Kłudzienko, Kozery, Kraśnicza Wola, Książenice, Stare Kłudno.

Ilość pomników przyrody i ich różnorodność w gminie Grodzisk Mazowiecki jest większa niż w pozostałych gminach Mazowsza. Należy do nich m.in. najwyższe drzewo gminy znajdujące się w parku zabytkowym we wsi Chlebnia - wiąz szypułkowy o wysokości 35 m i obwodzie pnia 3,9 m. Za pomnik przyrody uznane zostało również najgrubsze drzewo gminy - wierzba biała o obwodzie pnia 6,5 m i wysokości 28 m rosnąca w paku zabytkowym we wsi Kozery.

Zaledwie 12 km na północ od Grodziska Mazowieckiego znajduje się Kampinoski Park Narodowy - jedyny tak duży kompleks leśny położony w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy. Natomiast na terenie gminy największą wartość, jako ostoja rzadkich gatunków flory i fauny, mają stawy we wsi Kraśnicza Wola, a także doliny rzek.

1506 ha południowej części gminy wchodzi w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Można tu często spotkać sarny, dziki, kuny i zające, a także różne gatunki ptaków drapieżnych (jastrzębie, sokoły, krogulce i sowy) oraz ptaków wodnych (żurawie, łabędzie i perkozy). Obecnie trwają starania, aby w celu lepszej ochrony tego wyjątkowego rejonu, na terenie powiatu grodziskiego utworzyć Park Krajobrazowy "Ziemia Chełmońskiego".

DOFINANSOWANIE DO UTYLIZACJI AZBESTU

Gmina Grodzisk uruchomiła akcję dopłat do utylizacji azbestu. Wnioski będą przyjmowane od 2 marca 2020 r. do 15 listopada 2020 r. lub wyczerpania środków jakie są przeznaczone na ten cel w tym roku, czyli 200 tys. zł.

Dotację można uzyskać na przedsięwzięcia związane z wymianą, demontażem lub likwidacją pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest oraz wyrobów zawierających azbest zalegających na nieruchomościach.

Zgodnie z uchwałą nr 277/2020 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki na dofinansowanie kosztów poniesionych na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki stawka dotacji w przypadku powierzchni pokrytej lub obłożonej wyrobami zawierającymi azbest wynosi 20 zł/m2, natomiast gdy wyroby takie zalegają na posesji stawka dotacji wynosi 12 zł/m2. Limit dotacji celowej dla jednego wnioskodawcy w przypadku powierzchni pokrytych lub obłożonych wyrobami zawierającymi azbest to 280 m2 rocznie, zaś dla wyrobów zawierających azbest zalegających na posesji – 200 m2.

Szczegółowe informacje oraz wniosek (plik PDF - 373,00 KB), jaki należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim, dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta lub u pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędzie Miejskim – parter, sala obsługi mieszkańców lub pok. nr 1 - tel. (022) 463 46 38.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z regulaminem przyznawania dotacji należy:
1.    złożyć wniosek (plik PDF - 373,00 KB),
2.    podpisać umowę z Gminą,
3.    przystąpić do prac związanych z odbiorem eternitu,
4.    zwrot kosztów przez Gminę po przedłożeniu kopii faktury i karty przekazania odpadu.

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:

1)      firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2)      numer identyfikacji podatkowej (NIP)
3)      numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada
4)      określenie rodzaju odebranych odpadów komunalnych

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1)      dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych art. 14 ust. 2,
2)      oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości o następującej treści:

"Oświadczam, że
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)".

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

1)      firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2)      oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
3)      podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Burmistrz Grodziska Mazowieckiego dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim (pokój nr 14) lub poniżej w pliku do pobrania.
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życia (01.01.2012 r.) omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do 31 grudnia 2012 r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  Nr 152, poz. 897).

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienie następujących wymagań:

1)      posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
2)      utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3)      spełniania wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4)      zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo - transportowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:

1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki jest zobowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań. Sprawozdania należy przekazywać do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego w  terminie do końca miesiąca następującego po kwartale którego dotyczy.

Sprawozdanie zawiera:

Podmiot odbierający odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości
Podmiot prowadzący działalność w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych
 1. Informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz o sposobie ich zagospodarowania wraz ze wskazaniem instalacji do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
 2. informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
  a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów,
  b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania,
 3. liczbę właścicieli nieruchomości, od  których zostały odebrane odpady komunalne,
 4. wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem

oraz informacje zawarte w art.9 n ust. 3 pkt.4 i 5 dla wymienionej grupy przedsiębiorców

 1. informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy;
 2. informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;
 3. liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe

do sprawozdania należy dołączyć:

 1. wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem  zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 2. oraz wykaz właścicieli  nieruchomości z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły.
 3. w wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela  nieruchomości, a także adres nieruchomości.

Wykaz przedsiębiorców (plik DOCX - 27,50 KB) świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do podejmowania działań likwidacji ogrzewania opartego na paliwie węglowym w swoich domach i wymiany go na ogrzewanie gazowe bądź elektryczne.

Nabór wniosków od 2 stycznia 2020 r. do 30 października 2020 r.

Zgodnie z Uchwałą nr 223/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 listopada 2019 r. określającą zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki na zadanie służące ochronie powietrza polegających na wymianie ogrzewania węglowego na proekologiczne zachęcamy mieszkańców naszej gminy do podejmowania działań likwidacji ogrzewania opartego na paliwie węglowym w swoich domach i wymiany go na ogrzewanie gazowe bądź elektryczne.

Dotacja z budżetu gminy pokryje aż 70% kosztów (nie więcej niż 6 000 zł) zakupu nowego kotła gazowego lub elektrycznego.

Zasady udzielania dotacji:

O dotację mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • osoby prawne,
 • przedsiębiorcy,
 • jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Do ubiegania się o dotacje uprawnione są ww. podmioty, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości-budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych zlokalizowanej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki (dotacja nie dotyczy budynków gospodarczych).

Przyznanie dotacji następuje pod łącznie spełnionymi kryteriami:

 • dofinansowanie przysługuje tylko i wyłącznie na zakup nowego kotła gazowego lub elektrycznego
 • piec węglowy ulegnie trwałej likwidacji,
 • wnioskodawca może ubiegać się tylko raz na jeden lokal mieszkalny.

Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji składają pisemny wniosek (wzór wniosku ), po pozytywnej weryfikacji udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy. Wypłata dotacji nastąpi na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów (Uchwała nr 223/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim).

Formularze wniosków można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 32 a – stanowisko Wydziału Ochrony Środowiska (Sala Obsługi Interesantów oraz stanowisko nr 13), na stanowisku Informacji,  na stronie internetowej gminy Grodzisk Mazowiecki  w zakładce ochrona środowiska.

Termin naboru wniosków o udzielenie dotacji od 02.01.2020 r. do 30.10.2020 r.

Kolejność działań:

 1. Złożenie kompletnie wypełnionego wniosku z załącznikami.
 2. Podpisanie umowy z Gminą.
 3. Zakup pieca gazowego lub elektrycznego - data zakupu na fakturze nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy z Gminą.
 4. Zwrot (do miesiąca czasu) poniesiony kosztów za zakup pieca przez beneficjenta, po przedłożeniu faktury wraz z potwierdzeniem jej opłacenia.

Dofinansowanie dotyczy tylko i wyłącznie wymiany samego pieca (bez żadnych pakietów).

Wydział Ochrony Środowiska

W przypadku chęci usunięcia drzew lub krzewów zgodnie z obowiązującymi przepisami są Państwo zobligowani złożyć stosowny dokument w zależności od faktu gdzie są zlokalizowane

ZGŁOSZENIE – dotyczy tylko osób fizycznych na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

WNIOSEK – dotyczy firm, instytucji, spółdzielni, wspólnot

BEZ ZEZWOLENIA można usuwać drzewa których na wysokości 5 cm od ziemi obwód pnia nie przekracza:

 • 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;
 • 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Gmina Grodzisk Mazowiecki zachęca do skorzystania z dotacji do zabiegu sterylizacji zwierząt domowych. W ramach dotacji można ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów – do 80 % kosztów zabiegu nie więcej niż:

 • 320 zł do zabiegu sterylizacji samicy psa,
 • 160 zł do zabiegu sterylizacji samicy kota,
 • 272 zł do zabiegu kastracji samca psa,
 • 96 zł do kastracji samca kota.

Program rusza od 15 czerwca 2020 r.

Kolejność działań:

 1. Złożenie kompletnie wypełnionego wniosku.
 2. Podpisanie umowy z Gminą.
 3. Wykonanie zabiegu kastracji/sterylizacji.
 4. Złożenie kompletnie wypełnionego wniosku o zwrot kosztów zabiegu.
 5. Zwrot (do miesiąca czasu) poniesionych kosztów za zakup zabieg, po przedłożeniu faktury wraz z potwierdzeniem jej opłacenia.

Wnioski do pobrania w Urzędzie Miejskim w Wydziale Ochrony Środowiska oraz na stronie internetowej.

 

Przyłącze do sieci gazowej

Gmina Grodzisk Mazowiecki zaprasza do skorzystania z dotacji polegającej na przyłączeniu budynku zamieszkałego do sieci gazowej.

Dofinansowanie polega na zwrocie kosztów za podłączenie od płotu do budynku zamieszkałego w kwocie stałej 2 000 tys. zł.

Nabór wniosków od 2 marca 2020 r. do 30 października 2020 r.

Zgodnie z Uchwałą nr 278/2020 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 stycznia 2020 r. określającą zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki na zadanie służące ochronie powietrza polegającej na podłączeniu do sieci gazowej budynku zamieszkałego zachęcamy mieszkańców naszej gminy do podejmowania działań likwidacji ogrzewania opartego na paliwie węglowym w swoich domach i wymiany go na ogrzewanie gazowe bądź elektryczne.

Dotacja z budżetu gminy pokryje jednorazowo 2 000 tys. zł.

Zasady udzielania dotacji:

O dotację mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • osoby prawne,
 • przedsiębiorcy,
 • jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Do ubiegania się o dotacje uprawnione są ww. podmioty, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości-budynków zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki (dotacja nie dotyczy budynków gospodarczych).

Przyznanie dotacji następuje pod łącznie spełnionymi kryteriami:

 • dofinansowanie przysługuje tylko i wyłącznie na podłączenie do sieci gazowej od płotu do domu.
 • wnioskodawca może ubiegać się tylko raz na jeden budynek zamieszkały.

Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji składają pisemny wniosek (wzór wniosku ), po pozytywnej weryfikacji udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy. Wypłata dotacji nastąpi na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów (§10 Uchwały nr 278/2020 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim).

Formularze wniosków można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 32 a – stanowisko Wydziału Ochrony Środowiska (Sala Obsługi Interesantów oraz stanowisko nr 1), na stanowisku Informacji, na stronie internetowej w Portalu Ochrony Środowiska Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Kolejność działań:

 1. Złożenie kompletnie wypełnionego wniosku z załącznikami.
 2. Podpisanie umowy z Gminą.
 3. Dostarczenie faktury potwierdzającej wykonanie prac przez, wykonawcę, związanych z podłączeniem do sieci gazowej od płotu do budynku zamieszkałego - data na fakturze za wykonanie przyłącza od skrzynki gazowej do zamieszkałego budynku nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy z Gminą.
 4. Zwrot (do miesiąca czasu) poniesiony kosztów za podłączenie do sieci gazowej przez beneficjenta, po przedłożeniu faktury wraz z potwierdzeniem jej opłacenia.

Wydział Ochrony Środowiska

Na górę