Ochrona środowiska

Usuwanie drzew
i krzewów

W przypadku chęci usunięcia drzew lub krzewów zgodnie z obowiązującymi przepisami są Państwo zobligowani złożyć stosowny dokument w zależności od faktu jest gdzie zlokalizowane.

Więcej..

Sterylizacja
zwierząt

Gmina Grodzisk Mazowiecki zachęca do skorzystania z dotacji do zabiegu sterylizacji zwierząt domowych. W ramach dotacji można ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.

Więcej..

Dotacje na piece gazowe lub elektryczne

Gmina Grodzisk Mazowiecki zaprasza do skorzystania z dotacji polegającej na wymianie z pieca węglowego na gazowy lub elektryczny. Program działa od 6 grudnia 2016 r.

Więcej..

Teren Gminy Grodzisk Mazowiecki jest generalnie równinny, przecięty dolinami trzech niedużych rzek: Rokitnicy, Rokicianki i Mrownej, które płyną z południa na północ - zgodnie z nachyleniem powierzchni. Najwyżej położony punkt gminy znajduje się w okolicach wsi Marynin (143,8 m n.p.m.), a najniższy w korycie rzeki Rokitnicy, koło wsi Żuków (88,6 m n.p.m.). Pod względem krajobrazowym gminę możemy podzielić na dwie części.

Część północna użytkowana jest głównie rolniczo i przemysłowo. Brak jest na tym obszarze większych skupisk leśnych, ale za to obficie występują stawy powstałe w dawnych wyrobiskach glinianych (Natolin, Chrzanów, Kraśnicza Wola) z typową roślinnością szuwarową.

Południowa część gminy to tereny idealne pod budownictwo mieszkaniowe. Malowniczy, typowo mazowiecki krajobraz, urozmaicają niewielkie kompleksy leśne w okolicach wsi Mościska, Marynin i Książenice. Są to głównie lasy mieszane sosnowo-dębowe.

Kilka dobrze zachowanych starych parków z bogatym drzewostanem i pomnikowymi okazami drzew możemy znaleźć zarówno na terenie miasta (Park Skarbków oraz park otaczający willę "Kaprys") jak i we wsiach: Chlebnia, Kłudzienko, Kozery, Kraśnicza Wola, Książenice, Stare Kłudno.

Ilość pomników przyrody i ich różnorodność w gminie Grodzisk Mazowiecki jest większa niż w pozostałych gminach Mazowsza. Należy do nich m.in. najwyższe drzewo gminy znajdujące się w parku zabytkowym we wsi Chlebnia - wiąz szypułkowy o wysokości 35 m i obwodzie pnia 3,9 m. Za pomnik przyrody uznane zostało również najgrubsze drzewo gminy - wierzba biała o obwodzie pnia 6,5 m i wysokości 28 m rosnąca w paku zabytkowym we wsi Kozery.

Zaledwie 18 km na północ od Grodziska Mazowieckiego znajduje się Kampinoski Park Narodowy - jedyny tak duży kompleks leśny położony w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy. Natomiast na terenie gminy największą wartość, jako ostoja rzadkich gatunków flory i fauny, mają stawy we wsi Kraśnicza Wola, a także doliny rzek.

1506 ha południowej części gminy wchodzi w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Można tu często spotkać sarny, dziki, kuny i zające, a także różne gatunki ptaków drapieżnych (jastrzębie, sokoły, krogulce i sowy) oraz ptaków wodnych (żurawie, łabędzie i perkozy). Obecnie trwają starania, aby w celu lepszej ochrony tego wyjątkowego rejonu, na terenie powiatu grodziskiego utworzyć Park Krajobrazowy "Ziemia Chełmońskiego".

Teren Gminy Grodzisk Mazowiecki jest generalnie równinny, przecięty dolinami trzech niedużych rzek: Rokitnicy, Rokicianki i Mrownej, które płyną z południa na północ - zgodnie z nachyleniem powierzchni. Najwyżej położony punkt gminy znajduje się w okolicach wsi Marynin (143,8 m n.p.m.), a najniższy w korycie rzeki Rokitnicy, koło wsi Żuków (88,6 m n.p.m.). Pod względem krajobrazowym gminę możemy podzielić na dwie części.

Część północna użytkowana jest głównie rolniczo i przemysłowo. Brak jest na tym obszarze większych skupisk leśnych, ale za to obficie występują stawy powstałe w dawnych wyrobiskach glinianych (Natolin, Chrzanów, Kraśnicza Wola) z typową roślinnością szuwarową.

Południowa część gminy to tereny idealne pod budownictwo mieszkaniowe. Malowniczy, typowo mazowiecki krajobraz, urozmaicają niewielkie kompleksy leśne w okolicach wsi Mościska, Marynin i Książenice. Są to głównie lasy mieszane sosnowo-dębowe.

Kilka dobrze zachowanych starych parków z bogatym drzewostanem i pomnikowymi okazami drzew możemy znaleźć zarówno na terenie miasta (Park Skarbków oraz park otaczający willę "Kaprys") jak i we wsiach: Chlebnia, Kłudzienko, Kozery, Kraśnicza Wola, Książenice, Stare Kłudno.

Ilość pomników przyrody i ich różnorodność w gminie Grodzisk Mazowiecki jest większa niż w pozostałych gminach Mazowsza. Należy do nich m.in. najwyższe drzewo gminy znajdujące się w parku zabytkowym we wsi Chlebnia - wiąz szypułkowy o wysokości 35 m i obwodzie pnia 3,9 m. Za pomnik przyrody uznane zostało również najgrubsze drzewo gminy - wierzba biała o obwodzie pnia 6,5 m i wysokości 28 m rosnąca w paku zabytkowym we wsi Kozery.

Zaledwie 12 km na północ od Grodziska Mazowieckiego znajduje się Kampinoski Park Narodowy - jedyny tak duży kompleks leśny położony w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy. Natomiast na terenie gminy największą wartość, jako ostoja rzadkich gatunków flory i fauny, mają stawy we wsi Kraśnicza Wola, a także doliny rzek.

1506 ha południowej części gminy wchodzi w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Można tu często spotkać sarny, dziki, kuny i zające, a także różne gatunki ptaków drapieżnych (jastrzębie, sokoły, krogulce i sowy) oraz ptaków wodnych (żurawie, łabędzie i perkozy). Obecnie trwają starania, aby w celu lepszej ochrony tego wyjątkowego rejonu, na terenie powiatu grodziskiego utworzyć Park Krajobrazowy "Ziemia Chełmońskiego".

DOFINANSOWANIE DO UTYLIZACJI AZBESTU

Gmina Grodzisk uruchomiła akcję dopłat do utylizacji azbestu. Wnioski będą przyjmowane od 05 stycznia 2023 r. do 15 listopada 2023 r. lub wyczerpania środków jakie są przeznaczone na ten cel w tym roku, czyli 100 tys. zł.

Dotację można uzyskać na przedsięwzięcia związane z wymianą, demontażem lub likwidacją pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest oraz wyrobów zawierających azbest zalegających na nieruchomościach.

Zgodnie z uchwałą nr 277/2020 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki na dofinansowanie kosztów poniesionych na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki stawka dotacji w przypadku powierzchni pokrytej lub obłożonej wyrobami zawierającymi azbest wynosi 20 zł/m2, natomiast gdy wyroby takie zalegają na posesji stawka dotacji wynosi 12 zł/m2. Limit dotacji celowej dla jednego wnioskodawcy w przypadku powierzchni pokrytych lub obłożonych wyrobami zawierającymi azbest to 280 m2 rocznie, zaś dla wyrobów zawierających azbest zalegających na posesji – 200 m2.

Szczegółowe informacje oraz wniosek (plik PDF - 373,00 KB), jaki należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim, dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta lub u pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędzie Miejskim – parter, sala obsługi mieszkańców tel. 22 463 46 38.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z regulaminem przyznawania dotacji należy:
1.    złożyć wniosek (plik PDF - 373,00 KB),
2.    podpisać umowę z Gminą,
3.    przystąpić do prac związanych z odbiorem eternitu,
4.    zwrot kosztów przez Gminę po przedłożeniu kopii faktury i karty przekazania odpadu.

Wykaz przedsiębiorców (plik DOCX - 33 KB)  świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

INFORMACJA

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Grodzisk Mazowiecki.

W związku ze zmianą ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549) informuję, iż zmianie uległy niektóre przepisy dot. przedsiębiorców posiadających lub ubiegających się o zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Zezwolenia wydane przed dniem 9 sierpnia 2022 r., zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia lub cofnięcia i uprawniają przedsiębiorców do wykonywania działalności również  w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu odebranych nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

Jednakże przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, zobowiązany jest do  pisemnego  poinformowania Burmistrza Grodziska Mazowieckiego o zamiarze prowadzenia w/w działalności oraz dostarczenia dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru takich nieczystości przez stację zlewną.

Nowelizacja rozszerzyła treść sprawozdania kwartalnego sporządzanego przez przedsiębiorcę. Zmiany dot. sprawozdania kwartalnego weszły w życie z dniem 01.01.2023 r.

Poniżej przedstawiono porównanie treści sprawozdania kwartalnego przed i po zmianach.

L.p. Treść sprawozdania kwartalnego sporządzanego za okres do 31.12.2022 r. Treść sprawozdania kwartalnego sporządzanego od 01.01.2023 r.
1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu prowadzącego działalność  w zakresie opróżniania zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności, numer  identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany. Imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu prowadzącego działalność  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków
i transportu nieczystości ciekłych, numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności, numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany.
2. Informację, za który kwartał i rok sporządzane jest sprawozdanie Bez zmian.
3. Ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy (z podziałem na bytowe i przemysłowe) Bez zmian.
4. Ilość przekazanych nieczystości ciekłych do stacji zlewnej (z podziałem na bytowe i przemysłowe) Bez zmian.
5. Nazwa i adres stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe. Bez zmian.
6. - Informacja o ilości odebranych nieczystości ciekłych z obszaru aglomeracji oraz spoza obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.
7. Wyjaśnienie dotyczące różnicy pomiędzy ilością nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy a ilością tych nieczystości ciekłych przekazanych do stacji zlewnych, jeżeli występuje taka różnica. Bez zmian.
8. Liczba właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe. Bez zmian.
9. Data sporządzenia sprawozdania. Bez zmian.
10. Podpis prowadzącego działalność.  
11. Załącznik do sprawozdania kwartalnego. Wykaz właścicieli nieruchomości z którymi w okresie objętym sprawozdaniem, zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a  także adres  nieruchomości Załącznik do sprawozdania kwartalnego. Wykaz właścicieli nieruchomości z którymi w okresie objętym sprawozdaniem, zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków  i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się dane właściciela nieruchomości wraz z adresem oraz adres obsługiwanej nieruchomości.

Obszar aglomeracji Grodzisk Mazowiecki został wyznaczony uchwałą nr 836/2022  Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim  z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Grodzisk Mazowiecki.

Proszę na bieżąco śledzić zmiany aglomeracji.

Termin składania sprawozdania :

 • za I kwartał do 30 kwietnia
 • za II kwartał do 31 lipca
 • za III kwartał do 31 października
 • za IV kwartał do 31 stycznia

Ponadto informujemy, ze zgodnie z art.9xb pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych za:

 • przekazanie nierzetelnego sprawozdania podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł;
 • przekazuje po terminie sprawozdanie podlega karze pieniężnej w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia.
weź dotację - wymień piec

Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do podejmowania działań likwidacji ogrzewania opartego na paliwie węglowym w swoich domach i wymiany go na ogrzewanie gazowe bądź elektryczne.

Nabór wniosków od 2 stycznia 2023 r. do 31 października 2023 r.

Zgodnie z Uchwałą nr 223/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 listopada 2019 r. określającą zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki na zadanie służące ochronie powietrza polegających na wymianie ogrzewania węglowego na proekologiczne zachęcamy mieszkańców naszej gminy do podejmowania działań likwidacji ogrzewania opartego na paliwie węglowym w swoich domach i wymiany go na ogrzewanie gazowe bądź elektryczne.

Dotacja z budżetu gminy pokryje aż 70% kosztów (nie więcej niż 6 000 zł) zakupu nowego kotła gazowego lub elektrycznego.

Zasady udzielania dotacji:

O dotację mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • osoby prawne,
 • przedsiębiorcy,
 • jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Do ubiegania się o dotacje uprawnione są ww. podmioty, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości-budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych zlokalizowanej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki (dotacja nie dotyczy budynków gospodarczych).

Przyznanie dotacji następuje pod łącznie spełnionymi kryteriami:

 • dofinansowanie przysługuje tylko i wyłącznie na zakup nowego kotła gazowego lub elektrycznego
 • piec węglowy ulegnie trwałej likwidacji,
 • wnioskodawca może ubiegać się tylko raz na jeden lokal mieszkalny.

Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji składają pisemny wniosek (wzór wniosku ), po pozytywnej weryfikacji udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy. Wypłata dotacji nastąpi na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów (Uchwała nr 223/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim).

Formularze wniosków można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 12 a – stanowisko Wydziału Ochrony Środowiska (Sala Obsługi Interesantów - stanowisko nr 8), na stanowisku Informacji,  na stronie internetowej gminy Grodzisk Mazowiecki  w zakładce ochrona środowiska.

Kolejność działań:

 1. Złożenie kompletnie wypełnionego wniosku z załącznikami.
 2. Podpisanie umowy z Gminą.
 3. Zakup pieca gazowego lub elektrycznego - data zakupu na fakturze nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy z Gminą.
 4. Zwrot (do miesiąca czasu) poniesiony kosztów za zakup pieca przez beneficjenta, po przedłożeniu faktury wraz z potwierdzeniem jej opłacenia.

Dofinansowanie dotyczy tylko i wyłącznie wymiany samego pieca (bez żadnych pakietów).

Wydział Ochrony Środowiska

Wniosek do pobrania (plik DOCX - 24 KB)

Godziny pracy urzędnika z wydziału zajmującego się dotacją:
pon: 11.00-18.00
wt, śr, czw: 8.30-15.30
pt: 8.00-15.00

Szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Gminę Grodzisk Mazowiecki ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków prosimy mieszkańców o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim, ul Kościuszki 12a (Sala Obsługi Mieszkańca) oraz na stronie internetowej Urzędu.

Zgłoszenia prosimy składać w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim pod adresem j.w. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: srodowisko@grodzisk.pl

Kontrole opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki

Na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki prowadzone są kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Ich celem jest zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska naturalnego: gleby, wód gruntowych i zbiorników wodnych, co jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Podczas kontroli właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazania zawartej umowy
z przedsiębiorcą odbierającym ścieki oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury) uprawnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim oraz Straży Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków z szamba.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków również należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków). Musi to także zostać odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za tę usługę.

Jeżeli nieruchomość zlokalizowana jest na terenie, gdzie istnieje możliwość podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci. Obowiązek nie dotyczy nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni to uczynić jak najszybciej.

Wykaz podmiotów świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki:
https://ochronasrodowiska.grodzisk.pl/wp-content/uploads/sites/7/2023/07/aktualnu-wykaz-odbior-nieczystosci-plynnych-2023-07-25.docx

Podstawa prawna:

W przypadku chęci usunięcia drzew lub krzewów zgodnie z obowiązującymi przepisami są Państwo zobligowani złożyć stosowny dokument w zależności od faktu gdzie są zlokalizowane

ZGŁOSZENIE – dotyczy tylko osób fizycznych na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

WNIOSEK – dotyczy firm, instytucji, spółdzielni, wspólnot

BEZ ZEZWOLENIA można usuwać drzewa których na wysokości 5 cm od ziemi obwód pnia nie przekracza:

 • 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;
 • 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Gmina Grodzisk Mazowiecki zachęca do skorzystania z dotacji do zabiegu kastracji zwierząt domowych. W ramach dotacji można ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów – do 100 % kosztów zabiegu nie więcej niż:

 • 450 zł do zabiegu kastracji samicy psa,
 • 280 zł do zabiegu kastracji samicy kota,
 • 380 zł do zabiegu kastracji samca psa,
 • 135 zł do kastracji samca kota.

Kolejność działań:

 1. Złożenie kompletnie wypełnionego wniosku (plik DOCX - 303 KB).
 2. Podpisanie umowy z Gminą (czas oczekiwania: do 30 dni).
 3. Wykonanie zabiegu kastracji.
 4. Złożenie kompletnie wypełnionego wniosku o zwrot kosztów zabiegu kastracji (plik DOCX - 20 KB).
 5. Zwrot (do miesiąca czasu) poniesionych kosztów za zabieg, po przedłożeniu faktury wraz z potwierdzeniem jej opłacenia.

Wnioski do pobrania w Urzędzie Miejskim w Wydziale Ochrony Środowiska oraz na stronie internetowej.

Godziny pracy urzędnika z wydziału zajmującego się dotacją:
pon: 11.00-18.00
wt, śr, czw: 8.30-15.30
pt: 8.00-15.00

Przyłącze do sieci gazowej

Gmina Grodzisk Mazowiecki zaprasza do skorzystania z dotacji polegającej na przyłączeniu budynku zamieszkałego do sieci gazowej.

Dofinansowanie polega na zwrocie kosztów za podłączenie od płotu do budynku zamieszkałego w kwocie stałej 2 000 tys. zł.

Nabór wniosków od 2 stycznia 2023 r. do 31 października 2023 r.

Zgodnie z Uchwałą nr 278/2020 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 stycznia 2020 r. określającą zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki na zadanie służące ochronie powietrza polegającej na podłączeniu do sieci gazowej budynku zamieszkałego zachęcamy mieszkańców naszej gminy do podejmowania działań likwidacji ogrzewania opartego na paliwie węglowym w swoich domach i wymiany go na ogrzewanie gazowe bądź elektryczne.

Dotacja z budżetu gminy pokryje jednorazowo 2 000 zł.

Zasady udzielania dotacji:

O dotację mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • osoby prawne,
 • przedsiębiorcy,
 • jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Do ubiegania się o dotacje uprawnione są ww. podmioty, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości-budynków zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki (dotacja nie dotyczy budynków gospodarczych).

Przyznanie dotacji następuje pod łącznie spełnionymi kryteriami:

 • dofinansowanie przysługuje tylko i wyłącznie na podłączenie do sieci gazowej od płotu do domu.
 • wnioskodawca może ubiegać się tylko raz na jeden budynek zamieszkały.

Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji składają pisemny wniosek (wzór wniosku ), po pozytywnej weryfikacji udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy. Wypłata dotacji nastąpi na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów (§10 Uchwały nr 278/2020 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim).

Formularze wniosków można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 12 a – stanowisko Wydziału Ochrony Środowiska (Sala Obsługi Interesantów oraz stanowisko nr 8), na stanowisku Informacji, na stronie internetowej w Portalu Ochrony Środowiska Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Kolejność działań:

 1. Złożenie kompletnie wypełnionego wniosku z załącznikami (przez załączniki rozumie się kompletnie wypełniony wniosek oraz umowę z wykonawcą, który wykona przyłącze od skrzynki gazowej do zamieszkałego budynku).
 2. Podpisanie umowy z Gminą.
 3. Dostarczenie faktury potwierdzającej wykonanie prac przez, wykonawcę, związanych z podłączeniem do sieci gazowej od płotu do budynku zamieszkałego - data na fakturze za wykonanie przyłącza od skrzynki gazowej do zamieszkałego budynku nie może być wcześniejsza niż data podpisania umowy z Gminą.
 4. Zwrot (do miesiąca czasu) poniesiony kosztów za podłączenie do sieci gazowej przez beneficjenta, po przedłożeniu faktury wraz z potwierdzeniem jej opłacenia.

Wydział Ochrony Środowiska

Wniosek do pobrania (plik DOCX - 42 KB)

Godziny pracy urzędnika z wydziału zajmującego się dotacją:
pon: 11.00-18.00
wt, śr, czw: 8.30-15.30
pt: 8.00-15.00

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel, zarządca budynku lub lokalu, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW będzie zobowiązany złożyć DEKLARACJĘ DOTYCZĄCĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA I ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB):

 • dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji; czyli do 30 czerwca 2022 r.
 • dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni na złożenie deklaracji;

Jeśli źródło ciepła lub spalania paliw zostało zainstalowane/wymienione po 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni (podobnie jak w budynkach nowo powstałych). W deklaracji właściciel powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania – deklaracja przewiduje zgłoszenie wielu źródeł ciepła w obrębie jednego budynku.

Deklaracje będzie można składać:

 • w formie elektronicznej, czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji. Aby złożyć deklarację przez internet potrzebne jest posiadanie profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego.
  Wejdź na stronę https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
  Naciśnij → złóż deklarację ← wypełnij ją i wyślij
 •  w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

Druki deklaracji dostępne są w Urzędzie lub na stronie https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzona na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Wszelkie informacje publikowane są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedną bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2127)

Celem stworzenia centralnej bazy (CEEB - Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest stworzenie kompletnej bazy danych w celu dążenia do poprawy jakości powietrza, poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczenia, czyli emisji substancji powodującej smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych.

Czyste Powietrze

Komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu "Czyste Powietrze"

Materiały dotyczące programu "Czyste Powietrze"

 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Grodzisk Mazowiecki aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Grodzisk Mazowiecki.

W Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

1. Aby wziąć udział w programie i zostać Beneficjentem trzeba być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości.

2. Poziom dofinansowania uzależniony jest od dochodu: są trzy poziomy dofinasowania:

Podstawowy: dochód wnioskodawcy nie może przekroczyć 135 tysięcy złotych
Poziom Podwyższony: jeśli średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza:

 • 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Najwyższy Poziom: jeśli średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza:

 • 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

3. W ramach programu można zrealizować następujące inwestycje:

a) wymiana źródła ciepła (pieca węglowego poniżej 5 klasy)
b) gdy jest źródło ciepła klasy 5 i wyżej dofinansowanie jest możliwe w zakresie:

  • ocieplenie budynku
  • stolarka okienna
  • stolarka drzwiowa
  • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

4. Wniosek można złożyć przed rozpoczęciem inwestycji oraz w trakcie trwania inwestycji jaki i po jej zakończeniu jeśli jednak pierwsze poniesione koszty na inwestycję (pierwsza faktura) nie są starsze niż 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

5. Nie ma dofinansowań dla pieców na paliwo stałe.

6. Można tylko 2 razy skorzystać z programu.

7. Program nie dotyczy nowych domów (oddanych do użytkowania po 2004 r.) oraz będących w trakcie budowy.

8. Biorąc udział w programie „Czyste powietrze” można łączyć z ulgą termomodernizacyjną.

9. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 3 000 zł co oznacza, że wniosek o dofinansowanie musi wynosić minimum 3 000 zł.

10. Wypełnia się dwa wnioski:

 • Wniosek o dofinansowanie
 • Wniosek o płatność

Informacje i Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie:

 • Numer księgi wieczystej/akt notarialny inny dokument potwierdzający własność
 • Aktywny adres e-mail
 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę /rok zgłoszenia
 • Powierzchnia budynku/lokalu
 • Dochód wnioskodawcy – PIT lub dla poziomów podwyższonego i najwyższego programu: zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w danym roku.
 • Aby uzyskać zaświadczenie trzeba zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 32 A tel.: 22 755 58 69

Informacje i Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o płatność:

 • Numer rachunku bankowego
 • Protokół odbioru prac wykonawcy
 • Wszystkie faktury/paragony dotyczące inwestycji wraz z potwierdzeniem zapłaty
 • i inne zależnie od zakresu inwestycji np.: specyfikacje techniczne

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz portal beneficjenta dostępne są na stronie: https://gwd.nfosigw.gov.pl/ oraz na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Realizacja Programu Czyste powietrze na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki – stan na 30.06.2023 r.

Gmina Liczba złożonych wniosków Liczba zawartych umów Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Kwota wypłaconych dotacji
Grodzisk Mazowiecki 318 238 131 1 967 211,17 zł

 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Gminy Grodzisk Mazowiecki jest czynny od poniedziałku do czwartku (w godz. 10:00–15:00), możliwy jest kontakt telefoniczny pod numer 22 755 55 34 wew. 221. Wypełnienie wniosku w punkcie Konsultacyjnym odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu i trwa ok. 50 min.

lub pod adres e-mail czystepowietrze@grodzisk.pl

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów węglowych, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Zachęcamy do korzystania z punktu!

Na górę